PSYKOTERAPIAKESKUS AURAN TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste koskee henkilötietojen käsittelyä. Tällä tietosuojaselosteella annetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti tietoja sekä rekisteröidylle, että valvovalle viranomaiselle.

REKISTERINPITÄJÄ

Psykoterapiakeskus Aura
Yliopistonkatu 16 B, 20100 Turku
Psykoterapiakeskus Aurassa toimivat ammatinharjoittajat käyttävät terveydenhuollon ammattihenkilöille tarkoitettuja potilastietojärjestelmiä.
Tietosuojavastaava Maisa Cavander-Rinne, psykoterapeutti.


HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET JA KÄSITTELYPERUSTEET

Henkilötietoja käsitellään seuraavissa tarkoituksissa:

 • Terveydenhuollon palveluiden tarjoamiseksi
 • Työkyky- ja hyvinvointipalveluiden tarjoamiseen
 • Ammattihenkilöiden toiminnan ja työnlaadun valvomiseen
 • Oman toiminnan suunnitteluun, kehittämiseen, hallintaan, seurantaan ja raportointiin, työn laadun varmistamiseen
 • Palautteiden, virallisten selvityspyyntöjen ja vaaratapahtumien käsittelyyn
 • Laskutusta ja perintää varten
 • Väärinkäytösten todentamiseen ja käytön valvontaan

  REKISTERIIN TALLENNETTAVAT TIEDOT

  Rekisteriin tallennetaan aina vain välttämättömät tiedot. Rekisterin tiedot ovat salassapidettäviä ja tietoja käsitellään ainoastaan hoitosuhteeseen liittyvinä. Rekisterin tietoja ei yhdistetä muihin rekistereihin.
 • Perustiedot, henkilön nimi
 • Yhteystiedot
 • Tiedot tilatusta palvelusta
 • Hyvinvointiin liittyvät tiedot
 • Ajanvaraustiedot
 • Laskutus- ja maksutiedot
 • Kelan lomakkeet
 • Tiedot käynneistä
 • Kertomukset

  MISTÄ HENKILÖTIEDOT SAADAAN?

  Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan kuntoutuksesta vastaavalta taholta:
  kunta/kuntayhtymä/kaupungilta maksusitoumuksen tai palvelusetelin yhteydessä, asiakkaalta itseltään tai
  hänen huoltajaltaan.

  HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAJAT

  Asiakkaan hoitoon liittyviä tietoja säilytetään Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen mukaisesti. Asetus
  määrittelee, että säilytysaika tulee olla 12 vuotta kuolemasta, tai jos siitä ei ole tietoa, 120 vuotta asiakkaan
  syntymästä.

  HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY JA LUOVUTUS

  Henkilötiedot ovat salassa pidettäviä ja tietoja käsitellään ainoastaan hoitosuhteeseen liittyvinä.
  Maksusitoumuksen tai palvelusetelin antaneille kunnille lähetetään kuntoutuspalaute noin. 1-2 kertaa
  vuodessa. Kuntoutuspalaute voidaan asiakkaan suostumuksella myös luovuttaa mm. asiakkaan toiselle
  terveydenhuollon ammattihenkilölle.
  Kuntoutuspalautteet toimitetaan myös vuosittain Kelalle ja asiakkaalle itselleen.
  Potilastietoja ei luovuteta EU- tai ETA-alueen ulkopuolella

  REKISTERISUOJAUKSEN PERUSTEET

  A. Manuaalinen aineisto
  Manuaaliset aineistot säilytetään paperimuodossa lukitussa arkistokaapissa, johon on pääsy ainoastaan
  asiakkaan kanssa hoitosuhteessa olevalla psykoterapeutilla.
  B. Sähköiset aineistot
  Sähköisesti tallennetut aineistot säilytetään tietoturvallisesesti Minduu-palvelussa, josta käyntitiedot
  lähetetään sähköisesti Kanta-palveluun.
  Psykoterapeuttien tietokoneet ovat suojattu palomuurilla, virustorjuntaohjelmalla ja vahvoilla salasanoilla.
  Laskutus toimii tietoturvallisesti Minduu-palvelun kautta.

  REKISTERÖIDYN OIKEUDET

  Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä ja tutustua itseään koskeviin tietoihin
 • Rekisteröity voi lukea ja tutustua käyntiteksteihin Oma Kannan kautta

  OIKEUS TIETOJEN OIKAISEMISEEN
 • Rekisteröidyllä on oikeus keskustella ja pyytää mahdollista oikaisua tietoihinsa

  OIKEUS TIETOJEN POISTAMISEEN
 • Rekisteröidyllä on oikeus pyytää henkilötietojensa poistoa. Poistopyyntöjä toteutetaan lainsäädännön mahdollistamissa rajoissa.

  SUOSTUMUKSEN PERUUTTAMINEN
 • Milloin henkilötietojen käsittely perustuu suostumukseen, asiakas voi peruttaa antamansa suostumuksen milloin tahansa. Suostumuksen voi peruuttaa olemalla yhteydessä hoitavaan psykoterapeuttiin.

  OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE
 • Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu potilasasiamiehelle. Pyynnöt tulee toimittaa psykoterapiakeskuksen sähköpostiin (info@psykoterapiakeskusaura.fi), jonka jälkeen potilasasiamies ottaa asiakkaaseen yhteyttä.
  Yhteystiedot:
  Tietosuojavastaava:
  Maisa Cavander-Rinne, maisa@psykoterapiakeskusaura.fi
  Potilasasiamies:
  Suvi Örnmark, info@psykoterapiakeskusaura.fi
  Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluu neuvoa ja tarvittaessa avustaa asiakasta muistutuksen ja/tai potilasvahinkoilmoituksen tekemisessä. Potilasasiamiehen tehtäviin kuuluun myös tiedottaa potilaan oikeuksista sekä toimia potilaan oikeuksien edistämiseksi.