Asiantuntijat

Maisa Cavander-Rinne

KKT -psykoterapeutti, Sairaanhoitaja AMK, Osakas

Olen inhimillinen ja asiakaslähtöinen terapeutti, joka on aktiivinen sekä kiinnostunut asiakkaan tarinasta. Pidän tärkeänä ihmisen aitoa kohtaamista sekä hänen kuulluksi tulemistaan. Työskentelen asiakkaan kanssa yhteistyössä kunnioittaen hänen kokemustaan eletystä elämästä. Pyrkimykseni terapeuttina on luoda asiakkaaseen luottamuksellinen ja turvallinen yhteistyösuhde, joka kantaa koko terapian ajan.

Pyrin tutkimaan, ymmärtämään ja tukemaan ihmismielen toimintaa eri tavoin. Terapiani tavoitteena on luoda asiakkaalle ymmärrys omasta toiminnastaan sekä parantaa hänen elämänlaatuaan kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmin.

Olen käynyt EMDR 1 -koulutuksen ja teen EMDR -terapiaa.

Olen myös Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja Oma väylä -kuntoutuksen palveluntuottaja.

Yhteydenotot:
maisa@psykoterapiakeskusaura.fi

Jaana Laukkanen

KKT -psykoterapeutti, Työnohjaaja (STOry), Sosiaalityöntekijä VTM, Osakas

Olen nuorten ja aikuisten kanssa työskentelevä kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti, jolla on kokemusta pitkäaikaisesta psyykkisestä kuntoutustyöstä eri ikäryhmien parissa, nuorisopsykiatrian tutkimus- ja arviointityöskentelystä sekä erilaisten lapsiperheiden haastavien elämäntilanteiden arviointi- ja kuntoutustyöstä. Vastaanotolleni voi hakeutua esimerkiksi työ- tai opiskelukyvyn heikennyttyä, kriisin kohdatessa, perhe-elämän haasteiden vaikeuttaessa arkea tai psyykkisten ongelmien aiheuttaessa haittaa toimintakyvylle.
Erilaisten psyykkisten häiriöiden (esim. ahdistuneisuus, pakko-oireet, masennus, sosiaalisten tilanteiden pelot ja traumaoireet) kuntoutus on minulle tuttua. Olen käynyt EMDR 1 -koulutuksen ja teen EMDR -terapiaa.

Työskentelen myös yksilöiden ja työyhteisöjen työnohjaajana dialogisesta, voimavarakeskeisestä ja ratkaisukeskeisestä viitekehyksestä käsin. Työ- ja organisaatiopsykologian sekä johtamisen teemat ovat minulle tuttuja. Olen kouluttanut mm. tunnetaidoista työyhteisössä ja voimme tarvittaessa suunnitella yhdessä koulutuksen työyhteisönne tarpeiden mukaan. Työhyvinvoinnin tukemiseen liittyvät teemat ovat erityisenä mielenkiinnon kohteenani ja toteutan mielelläni monimuotoisesti näihin teemoihin liittyviä työskentelyjä (esim. tyhy -päivät, koulutukset, työnohjaus, lyhytpsykoterapia).

Olen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja Oma väylä -kuntoutuksen palveluntuottaja.

En ota vastaan uusia psykoterapia-asiakkaita vuoden 2024 aikana. Uusille yksilö- ja ryhmätyönohjauksille on vapaita paikkoja syksystä 2024 alkaen.

Yhteydenotot:
jaana@psykoterapiakeskusaura.fi

Heli Pohjasniemi

KKT -psykoterapeutti, Psykologi

Olen psykologi ja kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Työskentelen hyväksymis- ja omistautumisterapian periaatteiden (HOT) mukaisesti. Kelan yksilöpsykoterapioita teen nuorten ja aikuisten kanssa, mutta tapaan mielelläni myös lapsia, pareja ja perheitä. Olen Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ja Oma väylä -kuntoutuksen palveluntuottaja.

Psykologina olen tehnyt töitä lasten, nuorten ja perheiden kanssa, ja minulla on kasvatus- ja perheneuvonnan erikoistumiskoulutus. Kiintymyssuhteet ja vanhemmuustaidot sekä erilaiset perheiden vuorovaikutushaasteet ja adoptiotilanteiden tuki ovat minulle tuttuja. Tarjoan myös konsultaatiota ja koulutusta näissä asioissa muille ammattilaisille.

Olen käynyt EMDR 1 -koulutuksen ja teen EMDR -terapiaa.

Yhteydenotot:
heli.pohjasniemi@gmail.com

Karoliina Kallio

Kognitiivinen psykoterapeutti, KM erityispedagogi

Olen kognitiivinen yksilöpsykoterapeutti ja työskentelen nuorten ja aikuisten kanssa. Asiakkaiden kohtaamisessa yhdenvertaisuus, puolueettomuus, ymmärrys ja arvostus ovat minulle tärkeitä periaatteita. Työtavaltani olen osallistuva, luova, empaattinen ja tutkiva. Pyrin huomioimaan asiakkaiden tilanteet mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Jokaisen terapian tarkemmat tavoitteet määritellään aina yhdessä. Tapaamisten välille saatan antaa pohdittavia tehtäviä, jotka tukevat asiakkaan tavoitteisiin pääsyä. Tapaamisissa käytän kognitiivisen psykoterapian eri menetelmiä ja sovelluksia hyvän hoitokäytännön mukaisesti. Luottamukseen perustuvan yhteistyösuhteen rakentuminen minun ja asiakkaani välille on kuitenkin koko terapian perusta ja edellytys hyvälle työskentelylle.

Yhteydenotot:
kalliopsykoterapia@gmail.com

Harry Leppänen

Sairaanhoitaja AMK

Olen koulutukseltani sairaanhoitaja AMK ja työskentelen Psykoterapiakeskus Aurassa Oma väylä -kuntoutuksessa. Olen käynyt useita lisäkoulutuksia, muun muassa kriisityön Stepped model of care  -koulutuksen ja perheterapeuttisia koulutuksia. Olen työskennellyt pitkään sairaanhoitajana aikuisten akuuttien psykiatristen häiriöiden hoidossa osastolla ja poliklinikalla ennen siirtymistäni työhön lasten ja nuorten pariin. Erityislastenkodin ohjaajan töistä olen suunnannut työskentelemään perheiden kanssa kotiin vietävien erilaisten palveluiden parissa. Minulla on runsaasti työkokemusta nuorten ja aikuisten neuropsykiatrisista häiriöistä ja niiden hoidosta.

Yhteydenotot:

 harry@psykoterapiakeskusaura.fi

Marjo Lind

KKT -psykoterapeutti, Yhteisöpedagogi AMK

Olen nuorten ja aikuisten kanssa työskentelevä kognitiivisen käyttäytymisterapian psykoterapeutti. Aiemmalta koulutukseltani olen yhteisöpedagogi AMK. Olen työskennellyt 20 vuoden ajan nuorten, aikuisten ja perheiden kanssa kuntouttavassa työssä. Psykoterapeuttina hoidan nuorten ja aikuisten ongelmia. Työskentelytapani on aktiivinen ja asiakasta kunnioittava. Terapiassa tärkeänä pidän avointa, tasaveroista ja turvallista yhteistyösuhdetta. Terapian tavoitteena on lisätä ymmärrystä itsestä ja omasta käyttäytymisestä ja oppia taitoja paremman elämänlaadun lisäämiseksi.

Psykoterapeuttina käytän tieteellisesti tutkittuja ja vaikuttaviksi todettuja hoitomenetelmiä. Olen käynyt psykofyysisen psykoterapian perusopinnot, joita hyödynnän työssäni. Tämän lisäksi olen ISST: skeematerapian sertifikaattikoulutuksessa ja käytän ST -menetelmiä. Terapiassa työskentelyn kohteena voivat olla muun muassa ahdistus, stressioireet, mielialaongelmat, pelot, jännittäminen, pakko-oireet, elämänkriisit ja yleensäkin ongelmat ihmissuhteissa, työelämässä tai opiskelussa. Työ ihmisten psyykkisen hyvinvoinnin ja paremman elämänlaadun eteen on minulle arvokasta ja tärkeää. Ammattitaitoani ylläpidän ja kehitän käymällä työnohjauksessa ja täydennyskoulutuksissa.

Olen käynyt EMDR 1 -koulutuksen ja teen EMDR -terapiaa.

Olen myös Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen palveluntuottaja. Yhteydenotot:

marjo.lind@icloud.com

Heidi Autero

Kognitiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa, Sosiaalityöntekijä VTM, Neuropsykiatrinen valmentaja

Valmistun 12/2024 Helsingin yliopistosta lasten, nuorten sekä aikuisten kognitiiviseksi psykoterapeutiksi. Pohjakoulutukseltani olen sosiaalityöntekijä. Lisäkoulutuksina kognitiivinen lyhytterapian opintokokonaisuus (30 op) sekä neuropsykiatrisen valmentajan opinnot.

Olen tehnyt laajasti kuntoutus- ja arviointityötä erityistä tukea tarvitsevien sekä lastensuojelun ja psykiatrisen avun piirissä olevien eri-ikäisten asiakkaiden kanssa.  Opiskelijamaailmasta ja -huollosta minulla on myös pitkä kokemus.

Terapian lähtökohtana on asiakkaan oma elämäntilanne ja siitä nousevat kysymykset. Voimavarojen löytyminen ja vahvuuksien tukeminen ovat osa työskentelytapaani. Tärkeää on avoin ilmapiiri, jossa asiakas saa olla oma itsensä. Pääsääntöisesti tapaamiset ovat Psykoterapiakeskus Aurassa, mutta toisinaan harjoittelemme esimerkiksi sosiaalisista tilanteista selviytymistä vastaanoton ulkopuolella. Myös etäterapia on mahdollista tarvittaessa.

Olet tervetullut vastaanotolle niiden haasteiden kanssa, joita elämässäsi kohtaat. Saan Kela-pätevyyden valmistuttuani 12/24. Otan siis toistaiseksi vastaan vain itsemaksavia asiakkaita. Tarjoan niin lyhyitä, kuin pitkiä koulutuspsykoterapioita.

Yhteydenotot:

heidi.autero@gmail.com

Maippi Huuskonen

Perhepsykoterapeutti, Psykofyysinen psykoterapeutti / KM, Erityisopettaja

Olen perhepsykoterapeutti (kriisi ja trauma) sekä keholliseen työskentelyyn erikoistunut psykofyysinen psykoterapeutti. Pohjakoulutukseltani olen kasvatustieteen maisteri ja erityisopettaja. 

Työskentelen psykofyysisten kehollisten harjoitusten avulla, joiden kautta asiakkaan on mahdollista oppia havainnoimaan tuntemuksiaan, sanoittamaan kokemuksiaan ja säätelemään niin tunteita, vireystilaa kuin kuormittumista. 

Kelan kuntoutuspsykoterapiana voin antaa perheterapiaa. Vakuutuksen kautta tai itsemaksavana voi hakeutua lyhytpsykoterapiaan niin yksilönä, parina kuin perheenä. 

Työskentelen Oma väylä -kuntoutuksen tiimissä erityisopettajana tarjoten tukea oppimiseen ja opiskeluun liittyvissä asioissa.

Yhteydenotot:

maippi.huuskonen@gmail.com

Martina Furuskär

Kognitiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa / Sairaanhoitaja (AMK)

Olen aikuisten kognitiivisen yksilöpsykoterapian psykoterapeuttikoulutettava. Päätoimeni on erikoissairaanhoidossa mielialahäiriöiden poliklinikalla. Olen käynyt CBASP koulutuksen (pitkäaikaisen masennuksen hoito-ohjelma.) Opiskelen myös NET (narratiivista altistusterapiaa, traumat.)

Terapeuttina olen aktiivinen, mutta osaan myös antaa tilaa asiakkaalle omaehtoiseen kerrontaan. Vahvuuksiani työskentelyssäni on rauhallisuus, empaattisuus ja tilannetajuni. Koen työskentelyssäni tärkeäksi sen, että tarve mukautuu asiakkaan mukaan. Terapeuttina olen asiakkaan rinnalla kulkija ja samanvertainen. Terapiassa kartoitetaan yhdessä asiakkaan kanssa haasteet ja tehdään niiden mukaan yhdessä suunnitelma terapian tulevasta kulusta. Tarpeita ja suunnitelmaa päivitetään yhdessä asiakkaan kanssa istunnoilla säännöllisesti.

Terapiassa käytän kognitiivisen yksilöpsykoterapian menetelmiä. Alun tavoitteet muovautuvat tarkemmiksi terapian edetessä. Käytän myös työssäni osaamistani menetelmäkoulutuksista (CBASP, NET) mikäli ne sopivat asiakkaan tilanteeseen. Tavoitteena kognitiivisen psykoterapian menetelmiä käytettäessä on se, että asioihin ja tilanteisiin voidaan muuttaa omaa käsitystä ja tunnetiloja niistä, vaikka itse asioita ei välttämättä voida muuttaa. Vastaanotoilla käytän myös välillä lomakkeita ja mittareita. Ajoittain annan myös kotitehtäviä.

Psykoterapiakoulutukseeni kuuluu se, että vastaanottoja ajoittain videoidaan. Videoita käytetään ainoastaan työnohjauksessani luottamuksellisesti. Nauhat säilytetään asianmukaisesti ja hävitetään työnohjausten jälkeen. Videokuva voidaan ohjata asiakkaan toiveesta kuvaamaan vain terapeuttia koko istunnon ajan, tärkeintä opinnoissa on se, että sekä asiakkaan, että terapeutin äänet kuuluvat. Kuvauksessa materiaali ei henkilöidy mm. nimen osalta asiakkaaseen.

Yhteydenotot:

terapiapalvelut.martinafuruskar@gmail.com

Anni Haklin

Traumapsykoterapeuttikoulutuksessa / EMDR -terapeutti / Sosionomi (AMK)

Psykoterapeuttina olen myötäelävä ja aktiivinen kuuntelija. Keskityn herkällä korvalla asiakkaan elämäntarinan haasteisiin ja pyrin aktiivisesti auttamaan asiakasta löytämään omat voimavaransa ja vahvuutensa. Vahvuutenani on rohkea ammatillisuus ja itseni likoon laittaminen. Olen aina läsnä asiakasta varten. Pyrin luomaan vastaanotoillani mahdollisuuden kaikenlaisten tunteiden käsittelyyn tarjoamalla turvallisen ja rauhallisen ilmapiirin. Uskon kehon ja mielen kulkevan käsi kädessä ja vastaanotoillani kehollisuus on läsnä asiakkaan tarpeiden mukaan.

Psykoterapian näen mahdollisuutena tutkia ja pohtia omaa elettyä elämää, valintoja ja mahdollisuuksia. Psykoterapiaistunnolla on aika keskittyä vain itseen ja nostaa esille asioita, jotka juuri siinä hetkessä ovat mielessä päällimmäisenä. Psykoterapia on polku, jonka kulkeminen nostattaa tunteita ja jonka aikana myös haudatut tunteet on mahdollista herättää eloon. Psykoterapia on myös prosessi, jonka kulusta asiakkaalla on yhdessä terapeutin kanssa vastuu. Psykoterapeuttina koen roolini olevan ohjaava, tukeva ja kuunteleva. Osaan myös kyseenalaistaa ja haastaa asiakasta sopivissa kohdin.

Traumapsykoterapia alkaa aina tutustumisella ja elämäntilanteen kartoituksella. Yhdessä pohtien ja tunnustellen voimme pohtia menetelmiä tai työskentelytapoja, joista juuri sinä hyötyisit parhaiten. Istunnot ovat asiakkaan aikaa ja niillä keskitytään asioihin, joihin itse koet tarvetta.  Käytän työskentelyssäni paljon erilaisia hengitysharjoituksia, kehollista vakauttamista ja liikettä, aina asiakkaan tarpeet huomioiden. Olen suorittanut EMDR1 ja EMDR2- koulutukset, joten silmänliiketerapian käyttö istuinnoilla on myös mahdollista. Työskentelen yli 16-vuotiaiden nuorten ja aikuisten kanssa. Osaamisalueina ja kiinnostuksen kohteina minulla on mm. kriisit ja traumat, kiintymyssuhteet sekä masennus- ja ahdistusoireilu. En tee Kela-terapiaa ja vastaanotan vain itsemaksavia asiakkaita. Valmistun traumapsykoterapeutiksi 12/2024. Teen myös Oma väylä -kuntoutusta Psykoterapiakeskus Aurassa. Otan uusia itsemaksavia asiakkaita (päivitetty 7.6.2024).

Yhteydenotot:

anni@psykoterapiakeskusaura.fi

Leija Santala

Integratiivisessa psykoterapeuttikoulutuksessa / Sairaanhoitaja AMK

Koulutukseltani olen sairaanhoitaja ja olen työskennellyt nuorten ja aikuisten psykiatrian erikoissairaanhoidossa 8 vuoden ajan. Aloitin syksyllä -23 integratiivisen psykoterapeutin opinnot. Olen koulutukseltani myös ratkaisukeskeinen lyhytterapeutti.

Olen vierelläsi ollessasi vaikeassa elämäntilanteessa jossa kaipaat tukea ja ymmärrystä, tai jos haluat selkeyttää omia ajatuksiasi niitä yhdessä tutkien. Pysähdyn kanssasi pohtimaan syitä tuntemusten takana ja keinoja niiden kanssa selviytymiseen. Elämäntapahtumat vaikuttavat jokaiseen eri tavalla, sinun kokemuksesi on kuulemisen ja tuen arvoinen. Minusta on tärkeää, että olosi on luottavainen ja hyväksytty.

Otan tällä hetkellä vastaan koulutusasiakkaita. Veloitan käynnistä 50 euroa, samoin peruuttamatta jääneestä käynnistä.

Yhteydenotot:

leija@psykoterapiakeskusaura.fi